Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz 
funkcjonowania systemu habitatON i wszystkich Profili oraz Stron w nim funkcjonujących

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu są warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności w postaci udostępniania Profilu oraz Strony, zasady funkcjonowania systemu habitatON, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Dostawcy habitatON oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Celem habitatON jest umożliwienie Użytkownikom nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń, publikowania i promocji informacji na swój temat oraz na temat podejmowanych przez siebie działań.
 3. Wszystkie usługi habitatON są świadczone na podstawie Regulaminu.
 4. Dostawca habitatON udostępnia Regulamin na stronie habitaton.com oraz przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego, w postaci hiperlinku odsyłającego do pełnej jego treści. 
 5. Dostawca habitatON zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, przy czym na łamach habitatON jest zawsze dostępna jego aktualna i obowiązująca wersja.
 6. Dostawca habitatON umieszcza informację o zmianach Regulaminu na stronie habitaton.com. Dostawca habitatON umożliwia subskrybowanie tej strony i automatyczne powiadamianie o zmianach Regulaminu. W celu dokonania subskrypcji po Zalogowaniu się należy dołączyć do znajomych strony habitaton.com, co umożliwia belka systemowa znajdująca się w nagłówku strony.
 7. Do korzystania z usług świadczonych przed Dostawcę habitatON konieczne jest posiadanie urządzenia służącego do odbioru stron internetowych posiadającego dostęp do Internetu. Do realizacji wybranych usług niezbędny jest komputer stacjonarny bądź laptop. Dostawca habitatON nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się do powyższych wymagań technicznych.

 

§ 2.
Definicje pojęć

 1. habitatON – system informatyczny umożliwiający tworzenie stron internetowych i profili osobowych, ich utrzymanie oraz komunikowanie się pomiędzy nimi przez zalogowanych do niego Użytkowników. habitatON funkcjonuje w domenie habitaton.com oraz w domenach stron, które stanowią jego integralną część. habitatON jest zatem również zbiorem Stron i Profili w nim stworzonych.  
 2. Dostawca habitatON – usługodawca; właściciel habitatON, HABITATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636511, Regon: 365405145, NIP: 7792446872, e-mail kontakt@habitaton.com 
 3. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę habitatON, w rozumienie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. z późn. zm., dalej jako u.ś.u.d.e.)
 4. Użytkownik – usługobiorca; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z Dostawcą habitatON umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności udostępnienia i eksploatacji Profilu oraz udostępnienia i eksploatacji Strony oraz innych dodatkowych usług Profilu i Strony.
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezawiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Profil – bezpłatna strona internetowa funkcjonująca pod Domeną Strony, z poziomu której Użytkownik zalogował się do habitatON, oraz innych domen funkcjonujących w systemie habitatON. Stanowi zbiór treści tekstowych, graficznych oraz innych elementów w nim umieszczanych.
 7. Strona – strona internetowa zakładana przez Użytkownika z poziomu Panelu administracyjnego Profilu, poprzez kliknięcie „Dodaj stronę” i poprawne przejście procedury dodawania Strony. Strona może funkcjonować pod własną domeną i posiadać indywidualną szatę graficzną (css3), jednak układ poszczególnych modułów Strony jest ograniczony, w ramach habitatON. Strony posiadają wspólną matrycę (html5).
 8. Zamówienie – oświadczenie Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o korzystanie ze Strony lub z jej dodatkowych funkcji, w którym Użytkownik wskazuje w szczególności okres trwania umowy oraz zakres aplikacji i ewentualnych dodatkowych usług, które mają zostać mu udostępnione w ramach korzystania ze Strony. 
 9. Domena – unikalny adres internetowy, pod którym funkcjonuje każda ze Stron i każdy z Profili. 
 10. Konto – zasób świadczonych usług jednemu Użytkownikowi w ramach Profilu, Strony oraz pozostałych składowych habitatON.
 11. Administrator Strony – osoba upoważniona przez Użytkownika do zarządzania Stroną.
 12. Moderator Strony – osoba upoważniona przez Użytkownika do moderowania Stroną.
 13. Panel administracyjny – sekcja Konta służąca do zarządzania Profilem, Stroną oraz pozostałymi usługami habitatON.
 14. Ustawianie prywatności – funkcja Panelu administracyjnego, w której Użytkownik definiuje dostęp dla innych Internatów / Użytkowników do swojego Profilu.
 15. OK – przycisk umożliwiający wyrażenie pozytywnej oceny danej treści znajdującej się w habitatON.
 16. Komentarz – informacja tekstowa, która może zostać umieszczona przez Użytkownika, Administratora Strony lub Moderatora Strony na Stronie lub Profilu oraz na Stronach i Profilach innych Użytkowników.
 17. Polecam – alert informujący znajomych Użytkownika o poleceniu przez niego Strony powodujący jednocześnie wzrost jej pozycji w rankingu najczęściej polecanych stron habitatON.
 18. Rejestracja – czynność polegająca na aktywacji Profilu poprzez wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie Regulaminu i wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w przycisk ,,Rejestracja”
 19. Logowanie/Zalogowanie – czynność polegająca na podaniu nazwy Użytkownika, która jest adresem e-mail oraz hasła, wprowadzonych przez niego w procesie Rejestracji, w formularzu logowania na stronie habitatON, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Konta.
 20. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyłączeniem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
 21. Internauta – osoba fizyczna, która przegląda treści stron habitatON.

 

§ 3.
Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia i eksploatacji Profilu

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia i eksploatacji (korzystanie) Profilu jest bezpłatna.
 2. Korzystanie z Profilu możliwe jest po dokonaniu Rejestracji i po poprawnym Zalogowaniu się.
 3. Umowa o korzystanie z Profilu zostaje zawarta z chwilą Zalogowania się przez Użytkownika do habitatON. 
 4. Umowa o korzystanie z Profilu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Korzystając z Profilu Użytkownik ma prawo do nabywania kolejnych usług świadczonych przez Dostawcę habitatON, a w szczególności do udostępnienia i eksploatacji Strony na warunkach opisanych w § 4 Regulaminu.
 6. Użytkownik może w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę o korzystania z Profilu poprzez samodzielne skasowanie Profilu z poziomu Panelu administracyjnego.
 7. Dostawcy habitatON przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o korzystanie z Profilu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 
 8. Dostawca habitatON ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Profilu ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Profilu, jeśli zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w § 12 Regulaminu.
 9. Skasowanie Profilu przez Użytkownika wiąże się z zaprzestaniem świadczenia przez Dostawcę habitatON wszelkich usług, w tym odpłatnych, o których mowa § 4 Regulaminu. 
 10. W przypadku skasowania przez Użytkownika Profilu albo usunięcia Profilu przez Dostawcę habitatON, opisanych w § 3 ust. 6 i 8 Regulaminu, w którym wykupiono dodatkowo odpłatne usługi Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego opłat za świadczenie usług przez Dostawcę habitatON.

  
§ 4.
Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia i eksploatacji Strony

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia i eksploatacji (korzystania) Strony jest odpłatna. Wynagrodzenie za korzystanie ze Strony oraz z dodatkowych usług ustalane jest indywidualnie z Użytkownikiem po złożeniu Zamówienia Dostawcy habitatON. Przed zawarciem umowy Dostawca habitatON przedstawia Użytkownikowi wynagrodzenie za korzystanie ze Strony oraz z jej dodatkowych usług, termin i warunki płatności oraz czas realizacji poszczególnych usług, w szczególności jeżeli ich wykonanie nie jest możliwe w terminach określonych w § 6 ust. 3 Regulaminu. Użytkownik będący Konsumentem może zamieścić w Zamówieniu oświadczenie o którym mowa § 6 ust. 4 Regulaminu.
 2. Umowa o korzystanie ze Strony zostaje zawartą z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika przedstawionych warunków korzystania ze Strony. Rozpoczęcie korzystania ze Strony następuje po uregulowaniu płatności, z uwzględnieniem terminów, o których mowa § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu. Usługi Strony świadczone są zarejestrowanemu Użytkownikowi po poprawnym Zalogowaniu się.
 3. Użytkownik jest uprawniony do zawarcia umowy o korzystanie ze Strony na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zawierając umowę o korzystanie ze Strony Użytkownik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zawierając umowę o korzystanie ze Strony na rzecz innej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Użytkownik oświadcza ponadto, iż jest osobą upoważnioną do występowania w imieniu tej osoby i zawarcia z Dostawcą habitatON odpłatnej umowy o świadczenie usług Strony drogą elektroniczną.
 4. Dostawca habitatON zachowuje prawo do bezpłatnego udostępniania Strony Użytkownikowi w ramach autopromocji habitatON.
 5. Umowa dotycząca korzystania ze Strony zostaje zawarta na czas określony w Zamówieniu.
 6. Strona stanowi integralną część habitatON. Użytkownik nie posiada dostępu do kont ftp, baz danych habitatON i nie może samodzielnie dokonywać zmian w kodzie habitatON. Użytkownik może zwrócić się do Dostawcy habitatON o dokonanie takich zmian. 
 7. Dostawca habitatON ma prawo bez podania przyczyn odmówić wykonania zmian w kodzie habitatON, o które wnioskuje Użytkownik lub wykonać zmiany za dodatkową opłatą, której wysokość zostanie oszacowana i przedstawiona Użytkownikowi do akceptacji przed jej dokonaniem, po zapoznaniu się przez Dostawcę habitatON z zakresem dokonywanych zmian. 
 8. Zawarcie umowy o korzystanie ze Strony nie jest równoznaczne z wypełnieniem jej treścią. Użytkownik może samodzielnie wypełnić Stronę treścią, z poziomu Panelu administracyjnego lub upoważnić do tego innego Administratora Strony lub Moderatora Strony, bądź zlecić to zadanie Dostawcy habitatON (przy składaniu Zamówienia lub w późniejszym czasie). 
 9. Użytkownik w zakresie korzystania ze Strony ma prawo do nabywania kolejnych usług, a w szczególności do rozbudowy Strony o: 
  • Aplikacje (moduły) dostępne w habitatON.
  • Indywidualną szatę graficzną.
  • Wdrożenie nowych funkcjonalności Strony.
  • Zwiększenie limitu powierzchni dyskowej Strony.
  • Świadczenie usług marketingowych ujętych w ofercie zamieszczonej na stronie habitaton.com. 
 10. Nabycie przez Użytkownika kolejnych usług świadczonych przez Dostawcę habitatON w ramach eksploatacji Strony jest dodatkowo płatne i wymaga złożenia odrębnego Zamówienia. 
 11. Nie później niż 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy Użytkownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji korzystania ze Strony. Oświadczenie o rezygnacji należy wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@habitaton.com, poprzez pocztę wewnętrzną habitatON lub pisemnie na adres Dostawcy HabitatON. Brak złożenia oświadczenia skutkuje przedłużeniem obowiązywania umowy o kolejny taki sam okres i zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej w Zamówieniu. Użytkownik i Dostawca habitatON mogą ustalić nowe warunki obowiązywania przedłużonej umowy, w szczególności zmienić czas jej obowiązywania lub wysokość wynagrodzenia należnego Dostawcy habitatON za świadczenie usług. 
 12. Umowa o świadczenie usługi Strony nie ulega automatycznemu przedłużeniu, o którym mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu, gdy Użytkownik jest Konsumentem. Przed upływem okresu obowiązywania Umowy Dostawca habitatON zwróci się do Użytkownika będącego Konsumentem z propozycją przedłużenia umowy, wskazując warunki przedłużenia, w szczególności okres przedłużenia umowy oraz wysokość opłat z tym związanych. 
 13. Użytkownik może rozwiązać umowę o korzystanie ze Strony ze skutkiem natychmiastowym, przed upływem terminu na jaki została zawarta poprzez samodzielne skasowanie Strony z poziomu Panelu administracyjnego.
 14. Dostawca habitatON ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie ze Strony ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Strony, jeśli zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w § 12 Regulaminu.
 15. Skasowanie Strony wiąże się z zaprzestaniem świadczenia przez Dostawcę habitatON wszelkich usług związanych z jej eksploatacją, w tym dodatkowo płatnych. 
 16. W przypadku skasowania Strony przez Użytkownika lub usunięcia Strony przez Dostawcę habitatON, o czym mowa w § 4 ust. 13 i 14 Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych opłat za świadczenie usług przez Dostawcę habitatON.

 

§ 5.
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiekolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy możliwe jest poprzez poinformowanie Dostawcy habitatON o swojej decyzji w postaci złożenia jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Dostawcy habitatON, poprzez pocztę wewnętrzną habitatON lub pocztę elektroniczną na adres kontakt@habitaton.com.
 4. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Użytkownik będący Konsumentem, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia usług, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (§ 6 ust. 4 Regulaminu), ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Dostawcę habitatON o odstąpieniu od umowy.
 6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Dostawca habitatON wykonał w pełni usługę za jego wyraźną zgodą, o czym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Dostawca habitatON zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem otrzymane wynagrodzenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Dostawca habitatON został poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Dostawca habitatON zwróci Użytkownikowi, będącemu Konsumentem wszelkie płatności w takiej samej postaci, w jakiej ich dokonano. Użytkownik będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat za zwrot płatności. 

 

§ 6.
Prawa i obowiązki Dostawcy habitatON

 1. Dostawca habitatON zobowiązany jest do utrzymania Profilu nieodpłatnie, bez wyznaczania limitów transferu danych oraz powierzchni dyskowej.
 2. Dostawca habitatON zobowiązany jest do utrzymania Strony bez wyznaczania limitu transferu danych oraz z limitem powierzchni dyskowej do 500 MB.
 3. Dostawca habitatON zobowiązany jest do realizacji poszczególnych usług (zadań), o ile nie zostały w inny sposób określone w Zamówieniu, w następujących terminach: 
  • Aktywizacja Strony – do 3 dni roboczych licząc od dnia dokonania płatności przez Użytkownika oraz dostarczenia w formie cyfrowej Dostawcy HabitatON kompletu danych niezbędnych do uruchomienia Strony, w szczególności: nazwy Użytkownika, którego Strona dotyczy, wraz z jego danymi teleadresowymi oraz NIP; decyduje data ostatniej z czynności.
  • Aktywizacja kolejnych aplikacji (modułów) Strony – do 3 dni roboczych licząc od dnia dokonania płatności przez Użytkownika.
  • Wykonanie indywidualnej szaty graficznej Strony – do 21 dni roboczych licząc od dnia dokonania płatności przez Użytkownika oraz dostarczenia kompletu materiałów graficznych niezbędnych do wykonania indywidualnej szaty graficznej Strony; decyduje data ostatniej czynności.
  • Wprowadzenie treści do Strony – nie krócej niż 3 dni robocze licząc od dnia dokonania płatności przez Użytkownika oraz dostarczenia kompletu danych niezbędnych do wprowadzenia treści do Strony; decyduje data ostatniej czynności.
  • Wprowadzenie nowych funkcjonalności Strony (programowanie) – nie krócej niż 14 dni roboczych licząc od dnia dokonania płatności przez Użytkownika oraz dostarczenia kompletu danych niezbędnych do wprowadzenia nowej funkcjonalności Strony; decyduje data ostatniej czynności.
  • Zwiększenie limitu powierzchni dyskowej Strony – do 3 dni roboczych licząc od dnia dokonania płatności przez Użytkownika.
 4. Termin na wykonanie zamawianych usług w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem biegnie od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu. Użytkownik będący Konsumentem może żądać od Dostawcy habitatON wykonania usługi przed upływem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, poprzez zamieszczenie żądania w Zamówieniu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@habitaton.com.
 5. Dniem dokonania płatności przez Użytkownika jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy habitatON kwotą przelewu.
 6. Dostawca habitatON zobowiązują się do wykonywania kopii baz danych habitatON raz dziennie.
 7. Dostawca habitatON nie ponosi odpowiedzialności za: 
  • Jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niepoprawnym zapisem lub odczytem przez niego informacji, w awarią sprzętu itp.
  • Wykorzystywanie Profilu lub Strony przez Użytkownik w sposób niezgodny z Regulaminem.
  • Treść Profilu lub Strony.
  • Treść Komentarzy.
  • Treści danych, publikacji i wiadomości, zarówno tekstowych, graficznych jak i filmów, zamieszczanych na Stronach i Profilach przez Użytkowników.
  • Skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła do Logowania.
  • Skutki nieprawidłowego działania publicznej sieci telefonicznej lub teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich lub międzynarodowych, awarii linii energetycznych bądź innych awarii niezależnych od funkcjonowania habitatON.
 8. Dostawca habitatON zastrzega prawo do: 
  • Okresowego zawieszania działania habitatON z przyczyn technicznych po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o okresie zawieszenia.
  • Całkowitego zaprzestania rejestracji nowych Kont, a szczególnie Profili i Stron oraz innej działalności z nimi związanej.

 

§ 7.
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do wykorzystywania Profilu w celu nawiązania kontaktów z innymi Użytkownikami.
 2. W ramach eksploatacji Profilu Użytkownik ma prawo do dodawania, edycji oraz usuwania danych, w szczególności Komentarzy, zdjęć, grafik, filmów oraz innych treści i wpisów.
 3. Użytkownik ma prawo do umieszczania Komentarzy oraz innych wpisów na Profilach i Stronach innych Użytkowników.
 4. Użytkownik ma prawo korzystać z opcji Polecam oraz OK.
 5. Użytkownik ma prawo ograniczać innym Internautom / Użytkownikom dostęp do swojego Profilu w ramach Ustawień prywatności.
 6. Użytkownik może subskrybować treści innych Profili i Stron.
 7. Użytkownik ma prawo do usuwania Komentarzy umieszczanych przez innych Użytkowników na Jego Profilu. Dostawca habitatON rekomenduje wykorzystywanie tego uprawnienia wyłącznie w szczególnych przypadkach.
 8. Użytkownik ma prawo od usuwania Użytkowników subskrybujących treści Jego Profil przez usnięcie Ich z listy Znajomych. Dostawca habitatON rekomenduje wykorzystywanie tego uprawnienia wyłącznie w szczególnych przypadkach..
 9. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania wyłącznie jednego Profilu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania hasła do swojego Konta nieupoważnionym przez niego osobom trzecim.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z Kont należących do innych Użytkowników.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy habitatON o możliwości wejścia w posiadanie hasła do Konta przez osobę nieupoważnioną.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania zasady kultury wypowiedzi w treści Profili, Stron, Komentarzy oraz wszelkich innych wpisów. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści o charakterze propagującym przemoc, rasistowskich, faszystowskich, nazistowskich bądź komunistycznych, nawołujących do nienawiści do innych narodów, ras, treści pornograficznych, dyskryminujących, obscenicznych lub wulgarnych, a także zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 
 14. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych, w szczególności nazwy i danych teleadresowych, umieszczanych na Profilu.
 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane zamieszczane na Profilu, w szczególności Komentarze, zdjęcia grafiki, filmy i inne treści.

 

§ 8.
Uprawnienia Administratora Strony

 1. Administrator Strony ma prawo do wprowadzenia i edycji nazwy Strony oraz jej danych teleadresowych. 
 2. Administrator Strony ma prawo do dodawania i edycji oraz usuwania danych na Stronie, w szczególności Komentarzy, zdjęć, grafik, filmów oraz innych treści i wpisów w ramach posiadanych modułów Strony oraz ma prawo korzystać z bezpłatnych funkcji Strony, m.in. tworzenia społeczności wokół Strony oraz realizacji konkursów w oparciu o wbudowaną mechanikę Strony.
 3. Administrator Strony ma prawo do usuwania Komentarzy umieszczanych przez innych Użytkowników na Stronie. Dostawca habitatON rekomenduje wykorzystywanie tego uprawnienia wyłącznie w szczególnych przypadkach.
 4. Administrator Strony ma prawo od usuwania Użytkowników subskrybujących treści Strony oraz blokowanie im dostępu do komentowania treści Strony. Dostawca habitatON rekomenduje wykorzystywanie tego uprawnienia wyłącznie w szczególnych przypadkach.
 5. Administrator Strony może wyznaczyć innych Administratorów Strony lub Moderatorów Strony przy pomocy Panelu administracyjnego.
 6. Administrator Strony zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych, w szczególności nazwy i danych teleadresowych, umieszczanych na Stronie.
 7. Administrator Strony ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane zamieszczane na Stronie, w szczególności Komentarze, zdjęcia grafiki, filmy i inne treści. Administrator Strony ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie dane umieszczane na Stronie przez Moderatora Strony.
 8. Zamawiając u Dostawcy habitatON realizację usług, o których mowa w § 4. Regulaminu, Administrator Strony zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych danych tekstowych, graficznych i filmów, wyłącznie w postaci cyfrowej. 

 

§ 9.
Uprawnienia Moderatora Strony

 1. Moderator Strony ma prawo do dodawania oraz edycji danych na Stronie, w szczególności Komentarzy, zdjęć, grafik, filmów oraz innych treści i wpisów.
 2. Moderator Strony ma prawo do odpowiadania na Komentarze umieszczane przez innych Użytkowników na Stronie.

 

§ 10
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać Dostawcy habitatON reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę HabitatON w terminie 14 dni od wykonania usługi.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres kontakt@habitaton.com. Reklamacje lub uwagi powinny zawierać imię i nazwisko Użytkownika, wskazanie usługi, co do której Użytkownik zgłasza reklamacje lub uwagi oraz wskazanie żądania wraz z uzasadnieniem. 
 3. Dostawca habitatON zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na reklamacje Użytkownika w terminie 14 dni, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. 
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą habitatON jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy habitatON. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sporów pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Dostawcą habitatON. 

 

§ 11.
Prawa autorskie

 1. Twórcą habitatON jest Dostawca habitatON.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji jakichkolwiek danych lub treści (w szczególności zdjęć, grafik, filmów oraz innych wpisów) na Stronach i Profilach.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie w celach promocji habitatON, zamieszczonych przez siebie danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości habitatON lub/i projektów realizowanych przez Dostawcę habitatON.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do danych, wizerunku, treści (w szczególności zdjęć, grafik, filmów) oraz innych wpisów i informacji, zamieszczanych na Stronach i Profilach w habitatON lub dysponuje upoważnieniem do swobodnego nimi dysponowania.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z póżn. zm.), w zakresie publikowanych na Stronach i Profilach danych, w szczególności komentarzy, grafik, filmów i innych wpisów.

 
§ 12.
Usunięcie Konta z habitatON

Dostawca habitatON ma prawo do usunięcia Konta, w tym Profilu lub Strony, jeśli:

 

§ 13.
Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 1. Dostawca habitatON jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako u.o.d.o.). .
 2. Dostawca habitatON zbiera dane osobowe Użytkowników, zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w Zamówieniu w celu zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dla prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz dla celów statycznych i marketingowych. Użytkownik zyskuje możliwość:
  • prowadzenia Profilu lub/i Strony,
  • udziału w zakładach, Akcjach i Wyzwaniach organizowanych na Stronach,
  • możliwość komentowania i oceniania treści innych Użytkowników i Stron,
  • obserwowania Stron, 
  • dodawania do znajomych innych Użytkowników.
 3. Dostawca habitatON przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzane przez Niego podczas:
  • Rejestracji:
   • dane obligatoryjne podczas Rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail,
   • dane dodatkowe podczas Rejestracji: rok urodzenia, płeć, kraj, województwo, miasto, zdjęcie profilowe, autoprezentacja i status. 
  • Korzystania z habitatON, a w szczególności prowadzenia Profilu, Stron, udziału w Zakładach, Akcjach i Wyzwaniach oraz ocenianiu i komentowaniu treści naniesionych przez innych Użytkowników i Strony.
 4. Dostawca habitatON może udostępniać lub powierzać przetwarzanie przetwarzanych danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:
  • Partnerom technologicznym czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wyszukiwarka oraz świadczą dla nas usługi statystyczne i utrzymania oraz rozwoju oprogramowania.
  • Partnerom, którzy wspierają dane pasje będąc sponsorami  Akcji, Zakładów i Wyzwań. W takim przypadku Użytkownik otrzyma każdorazowo do akceptacji zgodę na przetwarzanie danych marketingowych dla każdej z firm z osobna.
  • Organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie obligatoryjnych.
 5. Podanie wymaganych przy Rejestracji oraz w Zamówieniu danych jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych, zwłaszcza obligatoryjnych, uniemożliwia korzystanie z Profilu i ze Strony. 
 6. Dokonując zawarcia umów o świadczenie usług droga elektroniczną wskazanych w Regulaminie Użytkownik wyraża zgodę na:
  • Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Dostawcę habitatON w celach, o których § 13 ust. 2. i 3. Regulaminu zgodnie z u.o.d.o. oraz u.ś.u.d.e.
  • Przesyłanie drogą elektroniczną, na podany w Panelu administracyjnym adres e-mail, treści o charakterze administracyjnym.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz treści w zakresie:
  • Aktualizacji danych osobowych poprzez Panel administracyjny. 
  • Eksportu (pobrania) swoich danych osobowych i treści w ramach prowadzonego Profilu poprzez Panel administracyjny.
  • Usunięcia swoich danych osobowych i treści poprzez Panel administracyjny, co wiąże się z usunięciem Profilu, o czym mowa w § 3. Regulaminu.
  • Usuwania lub edycji  swojego autorstwa postów i komentarzy w habitatON z poziomu Profili i Stron, na których Użytkownik wcześniej je dodał.
 8. Dane osobowe i treści Użytkownika przechowywane są w habitatON w okresie obowiązywania umowy, co regulują § 3. i 4.  Regulaminu. W przypadku ich usunięcia przez Użytkownika:
  • do 15 minut od tej czynności przestają być widoczne w habitatON,
  • po 30 dniach od tej czynności zostają definitywnie usunięte z kopii zapasowej habitatON.
 9. Podając dane osobowe przy Rejestracji i w Zamówieniu Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność z danymi faktycznymi. Jednocześnie zobowiązany jest do ich aktualizacji.

 

§ 14.
Polityka Cookies

 1. habitatON, w tym Strony w nim funkcjonujące, nie pobierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Internauty i przeznaczone są do korzystania z habitatON, w tym ze Stron i Profili. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Internauty pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dostawca habitatON.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  • Dostosowania zawartości Stron i Profili do preferencji Internauty oraz optymalizacji korzystania z habitatON, w tym prawidłowe wyświetlanie Stron
  • Tworzenia statystyk dotyczących sposób korzystania z habitatON, umożliwiajaących ulepszanie  struktury i zawartości habitatON
  • Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie habitatON ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach habitatON stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Internauty do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Ponadto, w ramach habitatON stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach habitatON, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach habitatON,
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach habitatON,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z habitatON,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Internauty. Internautci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Internauty. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Dostawca habitatON informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w habitatON (np. brak zapamiętywania haseł).
 9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Internauty, mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Dostawcą habitatON reklamodawców oraz partnerów.